Brain Protein Key to Potential Obesity, Diabetes Therapies